خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29185   بروزرسانی: 25-11-1401

einali.jamshid

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن توسعه روستایی ایران

عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی