خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29185   بروزرسانی: 25-11-1401

einali.jamshid

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تحليل هاي آماري در برنامه ريزي گردشگری2. مدیریت ریسک و تاب آوری در برنامه ریزی روستایی3. روشها، فنون و مدلهاي تصميم گيري در برنامه ريزي روستايي4. كاربرد آمار و تحليل هاي آماري در برنامه ريزي روستايي5. مديريت سوانح و بحران