خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33531   بروزرسانی: 31-06-1402

Seyed Ahmad Lajevardi

علایق پژوهشی

بررسی های الکتروشیمیایی و خوردگی مواد

استخراج و فرآوری مواد

مهندسی سطح، پوششها و کامپوزیتها

پوشش های خود ترمیم شونده

شبیه سازی در مهندسی مواد