خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33291   بروزرسانی: 31-06-1402

Seyed Ahmad Lajevardi
سید احمد لاجوردی
دانشیار

پست الکترونيکی
lajevardi@znu.ac.ir      sssaaL@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/lajevardi-ahmad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4353

فکس
2699   +98 (0) 24 3228 33052699

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، اتاق m 236، کدپستی 38791-45371.