خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27002   بروزرسانی: 28-07-1397

Sohrab Rahmani

علایق پژوهشی

1-  سنتز کاتالیزورهای متالوسن وپلیمریزاسیون آلفااولفینها

2-  سنتزسیستم های نوین دارورسانی

3-  طراحی وسنتزماکرومولکول هابااستفاده ازروشهای مختلف پلیمریزاسیون