خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26315   بروزرسانی: 28-07-1397

Sohrab Rahmani
سهراب رحمانی
استادیار

پست الکترونيکی
rahmani.sohrab@znu.ac.ir      sohrab_rahmani2002@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-sohrab

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2589

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 224