خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27009   بروزرسانی: 28-07-1397

Sohrab Rahmani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. شیمی آلی پیشرفته3. تکنولوژی پلیمر4. سنتز پلیمر5. مبانی شیمی پلیمر6. شیمی آلی(3)7. شیمی آلی(2)8. شیمی آلی(1)