خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28200   بروزرسانی: 04-10-1399

Farhad Kabiri Esfahani
فرهاد کبیری اصفهانی
استادیار

پست الکترونيکی
f.kabiri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kabiri-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2583

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شيمي، اتاق -----، کدپستی 38791-45371