خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24535   بروزرسانی: 04-10-1399

Farhad Kabiri Esfahani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي عمومي2. سنتز3. شيمي آلي4. نانو مواد و نانو كاتاليست