خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27690   بروزرسانی: 07-12-1402

Omid Mahdieh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن علمی مدیریت استراتژیک

عضو انجمن علمی مطالعات رفتار سازمانی

عضو انجمن پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی (SSHRA - Social Science and Humanities Research Association)