خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17026   بروزرسانی: 19-12-1397

Hoda Nassira
هدی نصیرا
استادیار

پست الکترونيکی
nassira@znu.ac.ir      nassira.chem@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nassira-hoda

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371