خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17364   بروزرسانی: 19-12-1397

Hoda Nassira

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بازیابی فلزات پرارزش از سنگ معدن کم عیار   همكارخرداد 1385اسفند  1385شرکت تحقیقات روی
تولید سدیم کربنات در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی   همكارخرداد 1386اسفند  1386جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تصفیه   همكارفروردين 1388خرداد  1389کارخانه رز پلیمر