خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17364   بروزرسانی: 19-12-1397

Hoda Nassira

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي فیزیک پلیمرها، شناسایی مواد پلیمری، سنتز پلیمر1، شنتز پلیمر 2، ارتباط ساختار خواص پلیمرها، شیمی و فناوری کامپوزیتهای پلیمری، شیمی و تکنولوژی اصلاح پلیمرها، مبانی شیمی پلیمر، شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون، تکنولوژی پلیمر