خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32797   بروزرسانی: 19-01-1403

Naser Dalali

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
سنتز کلیکس[4] رسورسن آرنها و مطالعه کاربردهای تجزیه ای آنها   مجريمهر 87دي  88بنیادیدانشگاه زنجان
استحصال فلزات کبالت-نیکل وکادمیم موجود در ضایعات روی حاصل از کارخانجات تولید روی   همكارفروردين 1382خرداد  1384بین دانشگاهیدانشگاه زنجان
سنتز ان فنیل-2-فورو/ ان-پاراتولیل-2-فورو/ نفتیل 2-نفتو هیدروکسامیک اسید و کاربرد انها در استخراج و اندازه گیری برخی فلزات مهم در سیستمهای صنعتی    مجريمرداد 1379ارديبهشت  1381داخل دانشگاهدانشگاه زنجان