خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32798   بروزرسانی: 19-01-1403

Naser Dalali

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آزمایشگاه های شیمی تجزیه 1 و 22. آزمایشگاه شیمی عمومی 23. آزمایشگاه شیمی تجزیه 34. روش های نوین جداسازی فیزیکی و شیمیایی (دوره دکتری)5. شیمی عمومی 2- شیمی تجزیه 1 و 2- تجزیه دستگاهی- اصول تصفیه اب-شیمی تجزیه پیشرفته-روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی-الکترو شیمی تجزیه ای- اسپکتروسکپی تجزیه ای- شیمی تجزیه برای رشته های صنایع غذایی ومهندسی شیمی و خاکشناسی6. مباحث نوین در شیمی تجزیه(کارشناسی ارشد)- مباحث نوین در شیمی تجزیه(دوره دکتری)7. روشهای نوین آنالیز دستگاهی دکتری