خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28145   بروزرسانی: 07-10-1401

Fariba Saadati
فریبا سعادتی
دانشیار

پست الکترونيکی
saadati[at]znu[dot]ac[dot]ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saadati-fariba

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2530

فکس
(+98) 241 515 2477   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 326،ص پ 313