خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22477   بروزرسانی: 27-09-1401

Reza Dousti

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 صادق سعادتی- حمیدرضاحسین پور شهريور  1392مهندسی نقشه برداری آشنایی با مسایل بدوضع، کاربردها و روش های حل آن   استاد راهنما