خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25633   بروزرسانی: 30-06-1401

Mohammad Reza Tohidifar
محمدرضا توحیدی فر
دانشیار

پست الکترونيکی
tohidifar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tohidifar-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4348

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مواد و متالورژی- کد پستی 38791-45371