خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آیا خوابگاه به دانشجویان پردیس بین الملل تعلق می گیرد؟بر حسب ضرورت، فقط امکان استفاده از خوابگاه های خود گردان از طریق حوزه دانشجویی دانشگاه وجود دارد. بدیهی است که کلیه هزینه های آن به عهده دانشجو است.