خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آیا امکان انتقال یا مهمان شدن برای دانشجویان پردیس بین الملل به دیگر دانشگاه ها یا پردیسهای بین الملل وجود دارد؟انتقال یا مهمان شدن دانشجویان پردیس دانشگاه زنجان در موارد خاص و مطابق شیوه­نامه امکان پذیر خواهد بود.