بروزرسانی: 12-10-1402
صندوق خیریه رفاه دانشجویان

اهداف و مصادیق حمایتی از دانشجویان

- تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و نیازمند

- ایجاد زمینه های خود اتکایی جامعه هدف به منظور توانمند سازی نهایی آنها با ایجادکارهای دانشجویی

- تأمين بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان بستری شده و فاقد توان پرداخت هزینه درمانی

- در موارد بسيارضروري پرداخت وام‌قرض‌الحسنه به دانشجويان

 

نحوه شناسایی افراد تحت پوشش

با توجه به اینکه عمده حامیان این صندوق همکاران دانشگاهی می باشند و غالباً با دانشجویان در ارتباط می‌باشند با معرفی همکاران گرامی و اساتید ارجمند اعضاي حامي اين صندوق ، این دانشجویان را شناسایی و طی درخواست کتبی این عزیزان، ابتدا فرم عضویت در صندوق خیریه رفاه دانشجویان را پر کرده و پس از اخذ مشخصات فردی، خانوادگی و حساب بانکی افراد، میزان درآمد، و درصورت عضویت در نهادهای حمایتی کميته‌امداد، بهزیستی،... مورد استعلام قرار گرفته و با داشتن شرایط لازم با اخذ مدارک ، پرونده تشکیل داده می‌شود.

بازدید امروز: 6