خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 28-11-1402
معاون دانشجویی

 

دکتر محمد مصطفوی

تلفن: 02433052431

فكس: 02432283254
پست الكترونيكي:

mmostafavi@zuu.ac.ir


 

 

وب سايت:

 http://www.znu.ac.ir/members/mostafavi-mohammad

 

اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد:

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای تحصیلی، رفاھی، سلامت؛
3. نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛
4. برنامه ریزی جھت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛
5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛
6. زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.
 
سوابق مدیریتی :

مدير گروه برق : از سال 1385 تا 1387

معاون آموزشي دانشكده مهندسي: از سال 1387 تا  1389

مدير گروه برق : از سال 1398 تا بهمن 1400

 

معاونین اسبق دانشجویی دانشگاه زنجان  
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع مسئولیت تاریخ اتمام مسئولیت مدت زمان تصدی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی  
1 دکتر محسن یاوری

1399/12/16

1400/11/16  11ماه  مهندسی شیمی PHD
2 دکتر سید هادی حسینی 1396/09/28 1399/12/15  39 ماه برق PHD  
3 دکتر سید محسن نجفیان       ریاضی PHD
3 دکتر جمال داودی 1389/11/04 1396/09/28  81 ماه فیزیک PHD
4 دکتر بهرام بهرامی 1387/7/29 1389/11/3   فقه و حقوق PHD

 

بازدید امروز: 13