بروزرسانی: 7-6-1402
دبیرخانه شورای انضباطی

آدرس دبیرخانه: دانشگاه زنجان ،ساختمان معاونت دانشجویی ،اتاق 5 

وظایف دبیر شورای انضباطی

الف. ثبت شکایت و گزارش با ذکر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاکی
ب. بررسی انطباق شکایات و گزارشهای دریافتی با موازین مندرج در مبحث اول بخش سوم این شیوه‌نامه
پ. اعتبارسنجی شکلی مستندات ارائه شده در خصوص تخلف انتسابی
ت. استعلام از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته حسب مورد
ث. انجام تحقیقات حسب مورد
ج. دعوت دانشجو
چ. آگاهسازی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت به منظور بهره مندی از حقوق مزبور
ح. تفهیم موارد تخلف در مصاحبه حضوری به صورت شفاهی یا مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب
خ. دعوت مدعوین جهت حضور در دبیرخانه یا جلسات کمیته
د. هماهنگی با اعضای کمیته های انضباطی جهت مطالعه و آگاهی از مفاد پروندههای در دستور کار کمیته
ذ. طرح موضوع در جلسه کمیته انضباطی پس از تحصیل دلیل
ر. تنظیم صورتجلسه کمیته انضباطی
ز. حفظ، بایگانی و امانتداری نسبت به کلیه مستندات، مکاتبات و اوراق پرونده های انضباطی و برگشماری مستمر پرونده
س. انشاء و ابلاغ احکام کمیته های انضباطی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخشهای مرتبط دانشگاه حسب مورد
ش. ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداکثر یک ماه پس از صدور به کمیته مرکزی
ص. دریافت و ثبت اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام انضباطی صادره و اقدامات مقتضی جهت طرح در مرجع تجدیدنظرخواهی
ض. پیگیری و اجرای احکام دانشجویان و اجرای مصوبات کمیته های انضباطی
ط. امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق ضوابط این شیوه‌نامه
ظ. انجام امور محوله از سوی کمیته مرکزی و روسای کمیته انضباطی دانشگاه حسب تکالیف و وظایف تعیین شده

ترکیب اعضای کمیته بدوی دانشگاه :
۱. معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته بدوی
۲. نماینده مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (و در صورت فقدان، نماینده رییس دفتر استانی نهـاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان) به انتخاب مسؤول دفتر نهاد و حکم رییس دانشگاه
۳. یکی از اعضای هیات علمی با حکم رییس دانشگاه
۴. دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیحاً از دو جنس مخالف ) و حکم رییس دانشگاه
۵. دبیر کمیته بدوی به پیشنهاد معاون دانشجویی و حکم رییس دانشگاه بدون داشتن حق رای

ترکیب اعضای کمیته تجدیدنظر دانشگاه:
۱. رییس دانشگاه به عنوان رییس کمیته تجدیدنظر
۲. مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (در صورت فقدان، رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان)
۳. معاون دانشجویی (یا عنوان مشابه) دانشگاه، به‌عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر

بازدید امروز: 3