خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18078   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

عبدالرضا کاظمی  ، آقاعلي قاسم نيان  ،حسن امير خسروي ، خسرو جلالی دهکردی ،علي اصغر فلاحي 
ارتباط بین تغییرات اینترلوکین 6، پروتئین واکنشی فاز حاد و لکوسیتها با آمادگی قلبی – تنفسی دختران 17 تا 20 ساله چاق و معمولی سالم
  Associations between change in IL-6,C-reactive protein and Leukocytes with Cardiovascular Fitness  in healthy obese and normal girles aged 17-20 years
چکيده


چکیده: مقدمه: عنوان شده است مارکرهای التهابی از عوامل پیش¬گويي کننده بیماری قلبی عروقی و آترواسکلروز در کودکی و بزرگسالی بوده و تغييرات آترواسكلروزي عروق كرونري و عروق محيطي مي تواند موجب كاهش آمادگي قلبي تنفسي شود. بدین منظور هدف ما بررسی ارتباط بين مارکرهای التهابی شامل: اینترلوکین 6، پروتئین واکنشی فاز حاد، لکوسیتها و زیرگروههای آن با توان هوازی بیشینه دختران دارای اضافه وزن و وزن نرمال است. مواد و روشها:32 دختر 17 تا  20 سال  بر اساس BMI به دو گروه: 1- چاق و اضافه وزن ( 12 n=) 2- وزن طبیعی ( 20 n=) تقسیم شدند.پس از اندازه گيري VO2max (با استفاده آزمون ورزشی فزاینده )، اینترلوکین 6 ،CRP  و لکوسیت ها، از همبستگی پیرسون به منظور سنجش میزان همبستگی متغیرهای مستقل و VO2max و از رگرسیون چند متغیری Stepwise به منظور تعدیل متغیرهای پیش¬گويي کننده استفاده شد. یافته ها:  میانگین توان هوازی بیشینه كل آزمودنی ها ( 32 n=) 8/6± 8/33 (ميلي ليتر/كيلوگرم/دقيقه) بود. شاخص توان هوازی بیشینه برای آزمودنی های چاق و دارای اضافه وزن کمتر از آزمودنیها با وزن طبیعی بود( 3.8 ± 2/27  در مقابل 6/4 ± 99/37 .ميلي ليتر/كيلوگرم/دقيقه). میزان پلاسمایی hs-CRP، IL-6 و همچنین شمار لکوسیت¬ها و زیر گروههای آن (نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیلها) به طور معکوس با VO2max ارتباط داشتند. نتیجه¬گیری: اینترلوکین- 6 ،CRP و لکوسیتها با آمادگی قلبی – تنفسی دختران  که بوسیله VO2max  اندازه-گیری شد، ارتباط معکوس داشت. این ارتباط مستقل از BMI آزمودنیها بود. دختران با VO2max بالا  در مقایسه با دختران با VO2max پایین تر سطوح پلاسمایی کمتری از عوامل التهابی مذکور داشتند. کلمات کلیدی: اینتر لوکین-6، پروتئین واکنشی فاز حاد ، لکوسیت ها ، آمادگی قلبی – تنفسی ،چاقی و اضافه وزن