خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18538   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

مدیریت

1-عضو شورای هماهنگی دانشگاه زنجان

2- بیش از 5 سال مربی بسکتبال رده های مختلف سنی

3- مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان از خرداد1393  تا خرداد 1398

4-دبیر کمیته ورزش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان

5- نماینده تربیت بدنی و ورزش دانشگاه در شورای عالی ورزش استان زنجان

6-نماینده دانشگاه زنجان در کارگروه فرهنگی و جوانان استان

7- عضو شورای دانشگاه زنجان 8- ریاست هیات بسکتبال شهرستان تکاب

8- ریاست کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان زنجان