خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18373   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی ورزشی
عنوان رساله : تاثير 8هفته تمرین استقامتی تناوبی بر مقادیر پلاسمایی ائوتاكسين، آدیپونکتین و ويسفاتين در نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق
زمینه رساله : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
استاد راهنما : دکتر عباسعلی گایینی و دگتر محمدرضا کردی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فیزیولوژی ورزشی
عنوان پایان نامه : تاثير نوشيدني سينرژي بر عملكرد استقامتي و گلوكز خون دانشجويان ورزشكار
استاد راهنما : دکتر عباسعلی گایینی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, تربیت بدنی و علوم ورزشی