خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18538   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- ریاست هیات بسکتبال شهرستان تکاب 2-  مربی بسکتبال رده های مختلف سنی 3- مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان از خرداد 1393 4-دبیر کمیته ورزش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان 5- نماینده تربیت بدنی و ورزش دانشگاه در شورای عالی ورزش استان زنجان 6-نماینده دانشگاه زنجان در کارگروه فرهنگی و جوانان استان 7- عضو شورای دانشگاه زنجان 8- عضو شورای هماهنگی دانشگاه زنجان