خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15510   بروزرسانی: 02-05-1397

AghaAli Ghasemnian
آقاعلی قاسم نیان

پست الکترونيکی
ghasemnian@znu.ac.ir      ali_59_b@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghasemnian-ali

تلفن
   02433054185   +98 (0) 24 3305 2778

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی، اتاق 232، کدپستی 38791-45371جنب مسجد دانشگاه اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان