خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19345   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترکیب بدن و کنترل وزن2. فیزیولوژی ورزشی3. فیزیولوژی انسان4. بدنسازی5. علم تمرین6. آمادگی جسمانی7. بسکتبال8. روش تحقق و آمار زیستی9. تغذیه و ورزش10. فیزیولوژی ورزشی11. فیزیولوژی ورزشی زنان12. بیماری ها و ورزش13. کنترل وزن14. تغذیه ورزشی پیشرفته