خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19345   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

علایق پژوهشی

1-   آدیپوکاین ها و ورزش

2-   فیزیولوژی ورزشی کاربردی

3-   علم تمرین(بدنسازی و تغذیه)