خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی، محمد جواد نوروزی، علی زلفی
مدل‌سازي آسيب‌پذيري شهرها در برابر زلزله با استفاده از سيستم ‌اطلاعات ‌جغرافيايي (نمونه موردي: شهر خرمدره)
The Modeling of Urban Physical vulnerability on earthquake against using GIS (A case study Khoramdareh city)
چکيده


امروزه علی رغم پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی بشر، هنوز جوانب مختلف پدیده‌های طبیعی مانند زلزله به طور کامل بر انسان‌ها شناخته نشده است. به این علت سکونت گاه‌های انسانی و به ویژه جوامع شهری همواره مورد تهدید این بلایای طبیعی بوده و در برابر آن آسیب پذیر می‌باشند.در این رابطه و با توجه به وضعیت کشور ایران که در یکی از زلزله خیز¬ترین نقاط جهان قرار گرفته و به طور مداوم در مواجه با پدیده زلزله می‌باشد، لازم است که همواره اقداماتی جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخدادی صورت گیرد. با توجه به اهميت موضوع ارزيابي آسيب پذيري شهرها در برابر زلزله در اين مقاله سعي شده تا با بكارگيري روش مدل شاخص آسيب‌پذيري  بر مبناي عناصر اصلي و فرعي ساختماني و عوامل طبيعي در محيط سيستم ‌اطلاعات‌ جغرافيايي و بهره‌گيري از امکانات تحليلي اين سيستم برآورد مناسبی از آسيب پذيري شهر خرمدره در برابر زلزله به عمل آید. هم چنين با ارائه‌ی سناريوهاي زلزله در شدت‌های مختلف به مدل سازي و ریز پهنه بندي آسيب وارده به ساختمان‌ها و تلفات انساني شهر خرمدره در برابر زلزله پرداخته شده است. نتايج حاصله از اين مقاله نشان می‌دهد كه ناحیه2 شهر خرمدره و بناهاي واقع شده در آن به دليل فرسودگي بافت و استفاده از مصالح كم دوام در ساخت و ساز و نيز عمر بالاي ساختمان‌ها از آسيب پذيري بسيار بالايي برخوردار بوده و در مقابل ناحیه 6 شهر خرمدره، به دليل رعايت استانداردها و استفاده از مصالح مقاوم در ساخت و سازها از آسيب پذيري خیلی كمتري در مقايسه با پنج ناحیه ديگر شهر خرمدره برخوردار است.