خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

زهره هادياني، محسن احدنژاد روشتي،شمس‌اله کاظمي‌زاد،امير شاه علي
مکان‌يابي مراکز دفن پسماندهاي جامد شهري با استفاده از منطق فازي در محيط GIS، نمونه‌ي موردي: شهر زنجان
Site Selection Municipal Solid Wastes Burial Centers by Using Fuzzy Logic and GIS, Case Study: Zanjan City
چکيده


در شهر زنجان با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعيت و توسعه فيزيکي شهر، روزانه 270 تن پسماند جامد با ترکيبات متفاوت وارد چرخه‌ي زيستي اين شهر مي‌شود. مکان فعلي دفن پسماندها نيز در محلي نامناسب در جنوب غربي شهر در منطقه مهترچاي قرار دارد. علاوه بر آن روش دفع و دفن زباله‌ها نيز در آن مرکز غيراصولي بوده و موجبات آلودگي منابع حياتي از قبيل هوا، آب، خاک و چشم‌انداز شده است. از سوي ديگر اختلال در زندگي روزانه ساکناني که در مجاورت مکان‌هاي دفع زباله قرار دارند لزوم مکان‌يابي محل‌جديد براي دفن مواد زايد را ضروري مي‌سازد. در پژوهش حاضر با استفاده از منطق فازي  براي تعيين ارزش و وزن معيارهاي مختلف مؤثر در مکان‌يابي محل دفن پسماند جامد شهري زنجان در محيط GIS  به طراحي يک مدل جهت انتخاب محل دفن پرداخته شده و پارامترهاي مورد استفاده از قبيل؛ شيب، توپوگرافي، خطوط گسل، فاصله از سکونتگاه‌ها و مراکز جمعيتي، فاصله از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني، فاصله از جاده‌هاي دسترسي، نوع خاک و سنگ‌ها، کاربري اراضي منطقه و قابليت اراضي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در نهايت پس از همپوشاني لايه‌ها سه سايت بصورت کاملاً مناسب، مناسب و نسبتاً مناسب شناسايي و مکان‌يابي گرديد. که پس از ارزيابي‌هاي به عمل آمده از همپوشاني لايه‌هاي وزن دهي شده گزينه کاملاً مناسب واقع در 35 کيلومتري شمال غربي زنجان در مسير جاده خلخال به عنوان مرکز دفع بهداشتي پسماندهاي جامد شهر زنجان انتخاب گرديد. نتايج حاصل از تحليل، مورد كنترل زميني قرار گرفت و تا حدود زيادي رضايت‌بخش مي‌باشد.