خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30189   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی،شهریور ر.وستایی، سجاد زنگیشه ای
آسيب شناسي مداخلات در نوسازي بافت هاي قديمي و فرسوده (مطالعه ي موردي: محله فيض آباد)
The pathology of interventions in old and worn fabric renewal (A case study: Feizabad neighborhood in Kermanshah city)
چکيده


يكي از مسائلي كه امروزه توجه برنامه ريزان شهري را به خود جلب كرده است، فرسودگي و از رونق افتادن هسته اوليه و بخش قديمي شهرها مي باشد كه در دهه هاي اخير با مداخلات انجام شده در جهت نوسازي اين بافت ها با مشكلاتي دست به گريبان بوده است. مطالعات آسيب شناسي مداخله در نوسازي بافت هاي قديمي و فرسوده از مراحل مهم برنامه ريزي شهري است كه به طور سيستماتيك به بررسي و تحليل آسيب هاي كالبدي- فيزيكي، آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در شهر مي پردازد. در اين تحقيق آسيب شناسي مداخلات انجام شده در جهت نوسازي محله فيض آباد و حلقه مفقود مشاركت ساكنان در مداخلات انجام شده در جهت نوسازي بافت بررسي شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد. جهت گردآوري اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده گرديد كه به روش پيمايشي انجام و كليه محاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Arc/GIS به پردازش و تجزيه و تحليل آنها پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه مداخلات انجام شده به آسيب هاي كالبدي، تاريخي، اجتماعي و اقتصادي در محله فيض آباد منجر شده است و با سياست ها و راهكارهاي نادرست و بي برنامه با حداكثر تملك 187 پلاك به صورت متمركز، آمرانه و بدون در نظر گرفتن مشاركت ساكنان انجام گرفته كه به نوسازي محله دست نيافته است و اين مداخلات نه تنها نتوانسته به نوسازي محله دست پيدا كند بلكه آسيب هايي را بر جاي گذاشته است. کليدواژگان: آسيب شناشي، بافت فرسوده، نوسازي، مشاركت مردم، محله فيض آباد