خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30227   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی، شهناز جلیل پور
ارزیابی عوامل درونی تاثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS(نمونه موردی :بافت قدیم شهر خوی)
The Assessment of Internal Effective Factors in Urban Building Vulnerability in Earthquake Against Using GIS (A case Study: old texture of Khoy city)
چکيده


   بافت قدیم شهر خوی منطبق بر هسته¬های تاریخی و مرکزی شهر می باشد. وجود عناصر شهری بازار سنتی، مسجد جامع و... از مهم ترین عوامل هویت بخش تاریخی و فرهنگی این منطقه می باشد. امروزه این بافت تاریخی با مشکلات کلانی چون استفاده از مصالح بنایی نامقاوم ،عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک، بدنه های  فرسوده و کیفیت  ضعیف ابنیه، ریزدانگی و...مواجه می باشد. با توجه به زلزله های شهرهایی چون بم نشان می دهد که تلفات انسانی و آسیب های کالبدی در بافت های قدیم بیشتر از سایر مناطق شهری است لذا پهنه بندی آسیب پذیری این ناحیه از شهر ، شناسایی نیازها و اقدام برای تامین آنها پیش از وقوع سانحه ضروری خواهد بود، در این پژوهش بافت قدیم شهر خوی (ناحیه 1) را از نظر عوامل درونی تاثیرگذار در آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با توجه به شاخص هایی چون نوع مصالح، قدمت ساختمان، عمر ساختمان، تعداد طبقات، نوع کاربری، سطح اشغال بنا، مساحت قطعات، وضعیت قرار گیری ساختمان در بلوک، تعداد همسایگی قطعات، نوع خاک، شیب و شکل قطعه  به روش AHP در محیط  Arc/GIS مورد بررسی قرار داده و مشخص گردید که ناحیه فوق در برابر زلزله از آسیب¬پذیری بالایی برخوردار است.