خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30190   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

سيد احمد حسيني , محسن احدنژاد روشتي , مهدي مديري , سعيد آريش
مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)
The Allocation of hospital centers on passive defense approach using colonial competitive algorithm(Case: Tehran 3 District)
چکيده


یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیرعامل، پهنه بندی مناسب و مکان یابی کاربری‌های شهری است. بر این اساس در این پژوهش به مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه سه تهران، پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح‌های جامع و تفصیلی منطقه 3 تهران و از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع به دست آمد. برای تحلیل داده ها نرم افزارهایAUTO CAD، ARC GIS، Super Decisions، MATLAB به کارگرفته شد و با استفاده از مدل‌ تحلیل شبکه محدوده خدماتی بیمارستان ها، از مدل ANP برای وزن دهی لایه ها بهره گرفته شد که به کمک تابع Weighted Overlay با هم ترکیب شدند و پهنه های مناسب ایجاد مراکز بیمارستانی شناسایی شد. درنهایت از الگوریتم ICA برای مکان‌یابی بیمارستان‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مکان گزینی بیمارستان‌ها در منطقه 3 در وضعیت موجود، همسو با رویکرد پدافند غیرعامل نمی باشد و خدمات رسانی آن‌ها به¬ویژه در زمان بروز بحران‌های بشرساخته با نارسایی بسیاری روبروست و موجب افزایش تلفات غیرنظامی می‌گردد. بنابراین 6 نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی در منطقه موردمطالعه پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش می‌تواند به برنامه¬ریزان شهری درزمینه درک و اولویت بندی مسائل شهری و یافتن راه حل‌هایی در این زمینه کمک کند.