خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30190   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی، اکرم قاسمی، لیلا کاظمی
استفاده از الگوي استراتژي توسعه شهري در برنامه ريزي کاربري فضاي سبز (مطالعه موردي: منطقه يک شهر زنجان)
The use of city development strategy in urban green space planning( A case study Zanjan 1st municipal area)
چکيده


برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، مجموعه فعاليتهايي است که محيط انساني را مطابق خواسته ها و نيازهاي جامعه ي شهري سامان مي بخشد و اين مقوله، هسته اصلي برنامه ريزي شهري را تشکيل مي دهد.امروزه در اثر شهرنشيني بدون برنامه نابساماني هايي در ويژگي هاي کاربري زمين در شهرها به وجود آمده است؛ در واقع از آنجا که هدف نهايي برنامه ريزي کاربري زمين، تعادل اکولوژيک و عدالت اجتماعي در روند توسعه و عمران شهري است، اين امر در عمل بدون يک استراتژي مناسب و مديريت قوي امکان پذير نخواهد بود. اهداف اين پژوهش آن است که ابتدا با استفاده از روش AHP، به بررسي و تحليل وضعيت کاربري هاي شهري منطقه 1 شهر زنجان و ارزيابي کمي و کيفي وضع موجود آن متناسب با سرانه ها و استانداردهاي شهري پرداخته، تا به وسيله يکي از تکنيک هاي استراتژي توسعه شهري (تکنيک SWOT)، به مديريت بهينه برنامه ريزي کاربري اراضي با تاکيد بر کاربري فضاي سبز شهري بپردازد.نتايج حاصل از روش AHP نشان داد که کاربري اراضي منطقه 1 شهر زنجان با تاکيد بر مولفه سازگاري، در وضعيت مطلوبي قرار ندارد؛ همچنين نتايج SWOT نيز نشان داد که راهبردهاي توسعه فضاي سبز منطقه 1 شهر زنجان، به راهبردهاي تهاجمي نزديک مي باشد و مسوولين بايد سعي نمايند از نقاط قوت و فرصت، نهايت استفاده را برده و به سمت اين راهبردها گام بردارند.