خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30190   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی، سمیرا مرادی مفرد، اکبر حسین زاده
ارزيابي توزيع سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی شهری (مورد مطالعه: شهرکرمانشاه)
Evaluating the distribution of social capital and its role in the development of urban social justice (Case study: Kermanshah)
چکيده


وجود مؤلفه¬هايی از قبيل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد، شبکه اجتماعی، در هر جامعه¬ نه تنها توسعه را به دنبال خواهد داشت بلکه وجود اين مؤلفه‌ها خود عين توسعه است. هدف اين پژوهش ارزيابي توزيع سرمايه اجتماعي در محلات شهري و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی شهر کرمانشاه می¬باشد. نوع تحقيق کاربردی، روش مورد استفاده توصيفی-تحليلی می¬باشد، برای گرد¬آوری داده¬ها روش کتابخانه¬ای و ميدانی استفاده شده است و دنبال پاسخ¬گويی به اين فرضيات می¬باشد1- سرمايه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه منجر به توسعه شهری در ابعاد مختلف اعتماد، مشاركت، انسجام اجتماعی و شبكه¬هاي محلي شده است.2- بين توزيع متعادل سرمايه ¬اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی در شهر رابطه مستقيمی وجود دارد. برای تجزيه و تحليل داده¬ها از آمارهای توصيفی و استنباطی (آزمون‌های t، فريدمن و ماتريس همبستگی) و مدل ويکور استفاده شده است. يافته¬های پژوهش نشان می¬دهد بين شاخص مورد نظر رابطه مثبت و معناداری وجود داشته به جز شاخص اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعيف ارزيابی شده است. نتيجه حاصله از تحليل مدل ويکور نشان می‌دهد منطقه 4 و 2 شهر کرمانشاه به ترتيب رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص داده‌اند که اين امتياز برای منطقه 4 معادل 67/0، برای منطقه دو، صفر می‌باشد. کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصاد شهری، عدالت اجتماعی