خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتی، وحید یارقلی، روح اله اوجاقلو
نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی پایدار محلی (مورد مطالعه: محله ی نارمک تهران)
The role of social capital in local sustainable development (case study: Narmak neighborhood of Tehran)
چکيده


گسست در ساختار فضایی ـ اجتماعی شهرها در روند برنامه­های توسعه­ای حاضر، رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، موجب ناکارآمدی برنامه ­ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین­تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه­های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماعات این سکونتگاه­ ها جاری است، راه حلی مناسب برای دستیابی به مؤلفه­ های توسعه­ ی پایدار این محلات به شمار می­آید. هدف پژوهش حاضر تبیین توسعه­ ی پایدار محلی و مؤلفه­ های آن و تأثیر سرمایه­ی اجتماعی به عنوان رویکرد دارایی ـ مبنا در دستیابی به پایداری در سطح محله­ ی نارمک تهران است. روش­شناسی تحقیق، رویکرد کمی ـ تحلیلی است. در بخش مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش اسنـادی استفـاده گردید و از روش­های میدانی و پیمایشی مانند تهیه­ی پرسش­نامه استفاده شده است. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر از ساکنان محله­ی نارمک با استفاده از نمونه­گیری تصادفی برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. فرضیه­ی تحقیق بر این استوار است که بین سرمایه ­ی اجتماعی موجود در اجتماعات محلی و توسعه­ ی پایدار محلی ارتباط معناداری وجود دارد. شاخص­های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی استخراج گردید و با روش پیمایش و تحلیل پرسشنامه در محله­ی نارمک شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته است. برای تعیین ارتباط بین سرمایه­ ی اجتماعی و توسعه­ ی پایدار از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه­ های سرمایه­ی اجتماعی و توسعه­ ی پایدار محلی استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که مقدار ضریب پیرسون در بین تمامی مؤلفه­ های سرمایه ­ی اجتماعی و توسعه ­ی پایدار بیش از 92/0 است. که این امر بیانگر رابطه­ ی مثبت و معناداری میان مؤلفه­ های سرمایه­ ی اجتماعی و توسعه­ ی پایدار محلی است.