خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

علی رضا زنگنه، شهریور روستایی، شهرام سعیدی،محسن احدنژاد روشتی،علی کرباسی، راضیه تیموری
بررسی تطبيقی نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی در محلات شهری (نمونۀ موردی: محلات شاطرآباد و ۲۲بهمن)
A Comparative Study of Social, Economic, Cultural and Spatial Inequalities across Urban Neighborhoods
چکيده


هدف: در شهرهای امروز، عده‌ای از مردم نمی‌توانند به منابع موجود و امکانات شهری دسترسی کاملی داشته باشند. دراين‌خصوص، برنامه‌ريزی شهری با هدف کاهش نابرابری در محلات شهری، از موضوعات مهم در شهرهای کشورهای در حال توسعه است. هدف اين پژوهش بررسی نابرابری‌های موجود و نشان‌دادن نابرابری در شهر کرمانشاه، ازطريق بررسی تطبيقی محلات شهری و ارزيابی گروه‌های انسانی در اين محلات است. روش‌بررسی: روش پژوهش کاربردی از نوع توصيفی‌تحليلی‌تطبيقی است که از روش تحليل عاملی و نرم‌افزار Arc/Gis استفاده شده است. برای بررسی تطبيقی، از اطلاعات بلوک‌های آماری سال ۱۳۸۵ و از ۳۶ شاخص استفاده شده است که با روش‌های آماری به ۴ عامل ترکيبی تبديل شده و نتايج با بهره‌گيری از مدل تحليل عاملی ارزيابی شده است. جامعۀ آماری اين پژوهش محلات ۲۲بهمن و شاطرآباد شهر کرمانشاه، در سال ۱۳۸۵، است. در اين تحقيق، شاخص‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مقايسه شده و وضعيت گروه‌های انسانی ساکن در اين محلات بررسی شده است. يافته‌ها: نتايج به‌دست‌آمده از تحليل تطبيقی گويای اين مهم است که در محلۀ شاطرآباد، ۲۴ بلوک (معادل ۹٫۱ درصد) خيلی فقير، ۷۷ بلوک (معادل ۲۹٫۲ درصد) فقير، ۹۵ بلوک (معادل ۳۶ درصد) متوسط، ۵۴ بلوک (معادل ۲۰٫۵ درصد) مرفه و ۱۲ بلوک (معادل ۴٫۵ درصد) خيلی مرفه شناخته شده‌اند؛ اما وضعيت در محلۀ ۲۲بهمن اين‌گونه است: ۱۳ بلوک خيلی مرفه (۱۲٫۴ درصد)، ۶۲ بلوک مرفه (۵۹ درصد)، ۱۰ بلوک متوسط (۹٫۵ درصد)، ۱۳ بلوک فقير (۱۲٫۴ درصد)، ۲ بلوک خيلی فقير (۱٫۹ درصد). نتيجه‌گيری‌: محلۀ شاطرآباد از لحاظ شاخص‌های مدنظر، نسبت‌ به محلۀ ۲۲بهمن وضع نامساعد و ناهنجاری نشان می‌دهد. نتايج نشان می‌دهد که بين محلات شهر کرمانشاه نابرابری وجود دارد و محلات شهر کرمانشاه مکانی برای تبلور تمايزات اجتماعی‌اند. تمايزات و تقابل‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی آشکار است و شهر کرمانشاه محل بروز اختلافات طبقاتی است و رسيدگی سريع به مسائل شهری آن، بايد هرچه‌زودتر در دستور کار قرار گيرد.