خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30190   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد،احمدی توحید، تیموری راضیه،
شناسایی پهنه های خارج از خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده ازNetwork Analysis (نمونة مورد مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر تبریز)
Identify areas outside Fire Station services using the Network Analysis (A case study:fire stations in the city of Tabriz
چکيده


کاربری های امدادی از جمله ایستگاه های آتش نشانی با توجه به فعالیت های حساسی که بر عهده دارند، نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت بسزایی برخوردارند. شناسایی فضاهایی که خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی قرار دارند، می تواند به برنامه ریزان شهری در جهت مکان گزینی بهتر این کاربری مهم در سطح شهر یاری رساند.هدف این مقاله، شناسایی پهنه های خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی در کلان شهر تبریز بر اساس مدت زمان استاندارد(3تا 4 دقیقه) است. برای رسیدن به این هدف بانک اطلاعاتی شبکة معابر تکمیل شده و سپس با استفاده از ابزار تحلیل شبکه، میزان پوشش هر یک از ایستگاه ها به طور جداگانه محاسبه شده است و با تحلیل ایستگاههای نوزده گانة شهر تبریز به طور یکجا، محدودة خارج از پوشش خدمات رسانی تعیین شده است. نتایج بیانگر این است که در حالت ترافیک عادی 14/40 % از سطح شهر تبریز بر اساس استاندارد 3 دقیقه و 25/62 % در عرض 4 دقیقه تحت پوشش ایستگاههای آتش نشانی قرار می گیرند. همچنین تحلیل کلیة ایستگاه های آتش نشانی به صورت سیستمی بیانگر آن است که کل محدودة شهر طی مدت زمان 11 دقیقه، قابل پوشش خدمات ایستگاه های آتش نشانی هستند.