خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

Mehdi Azari , Amin Tayyebib, Marco Helbichc and Mohsen Ahadnejad Reveshty
Integrating cellular automata, artificial neural network, and fuzzy set theory to simulate threatened orchards: application to Maragheh, Iran
-
چکيده


-