خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد ؛ سعید نجفی
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در محلات شهری با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
Measuring Subjective Quality Of Life in Urban Neighborhoods by using Multi-Criteria Decision Models (Case study:Neighborhoods Karmandan and Islamabad Zanjan City)
چکيده


کیفیت زندگی شهری­معمولاً از طریق شاخص‌های­ذهنی­حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص‌های عینی حاصل از داده‌های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص‌ها اندازه گیری می‌شود. هدف پژوهش حاضر، سنجش­کیفیت زندگی نواحی شهر­­زنجان نمونه موردی­محلات کارمندان و اسلام آباد با استفاده از شاخص‌های­ذهنی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر زنجان جمع آوری شده است.برای سنجش کیفیت ذهنی زندگی از مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره Vikor و AHP و روش‌های­آماری از قبیل ­میانگین و­ تحلیل واریانس، ANOVA و T-testو تحلیل­و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که اولاً میزان­رضایت ساکنین براساس­شرایط اجتماعی،فرهنگی و مذهبی،اقتصادی،کالبدی­و زیست محیطی درمحلات برنامه­ریزی­شده و سکونتگاه غیررسمی متفاوت است. ثانیاً کیفیت زندگی­خانوار با سطوح مختلف وضعیت شغلی،سطح تحصیلات، میزان­درآمد،میزان­سن،تعداد اتاق برای­خانوار­­ و تعداد خانوار در­مسکن در­محلات برنامه ریزی شده و­سکونتگاه غیررسمی تفاوت معناداری وجود دارد.