خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30227   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

منوچهر فرج زاده، محسن احدنژاد روشتی، هادی تارقلی زاده
ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم)
The assessment of remote sensing techniques in urban housing damage estimate in earthquake ( A case study Bam)
چکيده


با توجه به ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری و نیاز به‌سرعت عمل بیشتر در زمان بحران، برای شناسایی مساکن آسیب‌دیده در زلزله و مدیریت بحران، به‌کارگیری تکنیک‌های سنجش‌ازدور، را الزامی می‌دارد این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور، همچون روش‌های برآورد کیفی خسارات (تفسیر بصری) و برآورد کمی خسارات (کشف تغییرات، تفریق باندها، تحلیل پروفیل بازتاب طیفی) بامطالعه زلزله شهر بم به مقایسه تکنیک‌ها پرداخته است. درروش تفسیر بصری از کل پلاک‌های مورد مطالعه، 47/0 تخریب کامل، 30/0 تخریب جزئی و 23/0 سالم برآورد گردید به عبارت کلی 77/0 از فضای ساخته‌شده خسارت‌دیده است. با مقایسه باند به باند از فضاهای ساخته‌شده 16/0 تخریب‌شده، 47/0 تخریب جزئی و 37/0 درصد تخریب نشده، برآورد شد که در این روش نیز 63/0 فضای ساخته‌شده خسارت‌دیده است. درروش طبقه‌بندی نظارت‌شده نیز با 94/0 ضریب اطمینان، 34/0 درصد فضای تخریب‌شده، 09/0 در صد تخریب نشده از کل 43/0 فضای ساخته ‌شده برآورد شد که 57/0 نیز فضای دیگر برآورد شده است. به‌طورکلی 79/0 از فضای ساخته ‌شده در اثر زلزله خسارت‌دیده است. نتایج روش‌های کمی به‌صورت نقشه ارائه شد. ولی روش تحلیل پروفیل بازتاب طیفی که از روش‌های برآورد نقطه‌ای می‌باشد و بیشتر برای مقایسه با روش‌های دیگر آورده شده است به نقشه منتج نمی‌شود.