خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30189   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احدنژاد روشتي ، شهریور روستایی،محمدجواد کاملی‌فر
تحلیلی برآسیب‌پذیری شاخص های کالبدی در برابر زلزله به روش منطق فازی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 تبریز)
The analysis of physical vulnerability on earthquake against in fuzzy method( a case study Tabriz 1st municipality area)
چکيده


با توجه به اهمیت مقوله زلزله به عنوان یکی از حوادث طبیعی غیر مترقبه و چالش ها و آسیب‌های ناشی از آن در جوامع انسانی به خصوص در سکونت گاه‌های شهری توجه به مباحث ساخت و ساز و سیاست گذاری در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت در بحث شاخص‌های کالبدی شهری حائز اهمیت می‌باشد. با چنین ضرورتی و با آگاهی از موقعیت زمین شناسی شهر تبریز به لحاظ رخداد زلزله، پژوهش حاضر در همین راستا به ارزیابی آسیب‌پذیری شاخص‌های کالبدی شهر با تمرکز بر منطقۀ 1 شهر اقدام شده است. روش: روش مطالعه حاضر بر مبنای شیوه توصیفی- تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص‌های موضوعی پژوهش در شش بعد عمر بنا، کیفیت بنا، تعداد طبقات بناها، سطح اشغال بناها، نوع کاربری ها و مصالح بناها دسته بندی و به تولید نقشه وضعیت موجود ان ها پرداخته شده است. برای تحلیل اطلاعات در راستای دستیاب به هدف پژوهش از نرم‌افزار Arc GIS 10 و توابع آنالیزی تحلیلی فازی AND، OR و Gama برای تشخیص بهترین شرایط و پهنه‌های مناسب استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تابع فازی گاما با حد آستانه 9/0 بهتر از سایر توابع فازی به تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌‌‌ای شاخص­های کالبدی در منطقۀ 1 تبریز پرداخته است. مطابق نتایج این تابع قسمت‌های شمالی و شمال غربی منطقه و نواحی در بخش‌های مرکزی متمایل به جنوب منطقه آسیب‌پذیر هستند. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که قسمت‌های شمالی منطقۀ 1 و نواحی منتهی الیه قسمت غربی منطقه دارای استعداد بالایی برای آسیب‌پذیری لرزه‌‌‌ای به لحاظ شاخص‌های منتخب کالبدی می‌باشند. همچنین بلوک‌های ساختمانی موجود در قسمت‌های جنوبی منطقه و نواحی حاشیه‌های جنوب منطقه از وضعیت آسیب‌پذیری متوسط تا خیلی زیاد قرار دارند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق در پیش از بحران در این نواحی از منطقه به لحاظ تقویت و بهبود شاخص‌های کالبدی به‌خصوص در زمینه عمر، کیفت و نوع مصالح می‌باشد.