خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

محسن احد نژاد ؛ سعید نجفی
بررسی تطبیقی تفاوت های کیفیت زندگی در محلات برنامه‌ریزی‌شده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (نمونه موردی : محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان)
A comparative Analysis of the Disparities Quality of Life in Urban Areas(Case study: Neighborhoods Karmandan and Islamabad Zanjan City)
چکيده


بررسی ها گویای این است که در روند جهانی شدن و شهرنشینی نوین که به تمرکز فقر و غنا در اغلب کشورهای در حال توسعه گرایش دارد، خلأ ناشی از ناکارآمدی طرح‌ها توسعه‌ی شهری در جهت توزیع فضایی مطلوب دستاوردهای توسعه در محلات شهری امکان بروز الگوهای سکونتگاه‌های غیررسمی و برنامه‌ریزی‌شده را ارائه می هد. آنچه این پژوهش در پی آن است مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در اسلام‌آباد به عنوان محله اسکان غیررسمی و کارمندان به عنوان محله برنامه‌ریزی‌شده شهر زنجان بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، کالبدی و زیست‌محیطی است.روش تحقیق پژوهش توصیفی و تحلیلی استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پیمایشی جهت تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی است. داده‌های جمع‌آوری شده وارد نرم‌افزارSpss  شده و سپس جهت بررسی تطبیقی شاخص‌های کیفیت زندگی از مدل Vikor، AHP و جهت آزمون فرضیات از آزمون‌های توصیفی نظیر میانگین و آزمون  استنباطی کای دو (Chi – Squre) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از بررسی تطبیقی  بر اساس مدلها نشان از وضعیت نامطلوب شاخص‌ها در محله اسلام‌آباد نسبت به محله کارمندان دارد و میزان اختلاف در شاخص‌های اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. همچنین با تغییر هر کدامیک از شاخص‌ها کیفیت زندگی آن‌ها نیز تغییر می‌یابد. بنابراین باید نگاه‌های گزینشی را از میان برداشت و جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان برنامه‌ریزی‌های مطلوب تلاش کرد.