خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30191   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

شادعلی توحیدلو، موسی اعظمی، محسن احدنژاد روشتی
واکاوی راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی استان همدان
Analysis of regional strategies for agricultural development of in Hamedan province
چکيده


برنامه‌ریزی منطقه‌ای از موضوعات مهم در توسعه جوامع است. هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی است. منطقه موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است که اطلاعات و داده‌های موردنیاز از مطالعات کتابخانه مبتنی بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنین داده‌های میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره TODIM استفاده شده است. سپس جهت منطقه بندی خروجی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار GIS، تحلیل و نمایش داده شد و درنهایت با استفاده از تحلیل SOWT مبتنی بر داده‌های مبتنی بر عملیات میدانی برای استخراج راهبردهای منطقه‌ای استفاده گردید. نتایج مطالعات تحقیق نشان داد، شهرستان‌های استان همدان ازنظر شاخص‌های کشاورزی در شرایط یکسانی قرار ندارد شهرستان‌های ملایر (1=T) توسعه‌یافته‌ترین شهرستان و شهرستان فامنین (0=T) توسعه‌نیافته‌ترین، شهرستان می‌باشد و نیز راهبرد کانونی منطقه توسعه‌نیافته کشاورزی شهرستان‌های استان همدان راهبرد تدافعی است، راهبرد منطقه درحال‌توسعه، راهبرد بازنگری می‌باشد و درنهایت راهبرد منطقه توسعه‌یافته راهبرد تهاجمی می‌باشد.