خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30226   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

موسي اعظمي ، محسن احدنژاد روشتي ، شادعلي توحيدلو
منطقه بندي توسعه كشاورزي شهرستان هاي استان همدان با استفاده از مدل TODIM
Zoning agricultural development of cities of Hamedan province with using TODIM model
چکيده


چکيده: يكي از رويكردهاي مهم در برنامه ريزي كشاورزي، بررسي آمايشي نظام هاي توليد جهت شكل گيري و تبيين مسائل سياست گذاري توسعه پايدار منطقه اي است. در اين شرايط، يكي از راهكارهاي اساسي در شناخت مسائل كشاورزي، منطقه بندي كشاورزي است. اين روش الگويي مناسب و بااهميت براي ارزيابي منابع اراضي، برنامه ريزي و مديريت بهتر منابع مورداستفاده در كشاورزي است. مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي باهدف منطقه بندي شهرستان هاي استان همدان بر اساس شاخص هاي كشاورزي تدوين شده است. براي گردآوري اطلاعات از مطالعات كتابخانه مبني بر مطالعه آمار و اسناد و تحقيقات پيشين استفاده شده است. محدوده موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است. براي تحليل داده ها از روش تصميم گيري چند معياره TODIM استفاده شده است. سپس خروجي داده ها با استفاده از نرم افزار GIS، تحليل و نمايش داده شده است. نتايج مطالعات كمي تحقيق نشان داد، شهرستان هاي استان همدان ازنظر شاخص هاي كشاورزي در شرايط يكساني قرار ندارد و هر شهرستان بسته به شرايط و فرايندهاي موثر در اين زمينه، در برخي شاخص ها توسعه يافته و در برخي ضعيف است. به طوري كه در شاخص انساني ـ طبيعي، شهرستان هاي كبودرآهنگ (1=T)، ملاير (0.949=T)، در شاخص زيرساختي، شهرستان هاي كبودرآهنگ (1=T)، بهار (0.956=T)، در شاخص زراعت، شهرستان هاي رزن (1=T)، كبودرآهنگ (979=T)، در شاخص باغباني، شهرستان هاي همدان (0.677=T)، ملاير (1=T)، در شاخص دام پروري شهرستان هاي نهاوند (1=T)، همدان (0.874=T) و در شاخص كل نيز شهرستان هاي ملاير (1=T)، كبودرآهنگ (0.995=T)، توسعه يافته هستند. درنهايت شهرستان فامنين توسعه نيافته، شهرستان تويسركان كمتر توسعه يافته، شهرستان هاي بهار و اسدآباد نسبتاً توسعه يافته و شهرستان هاي ملاير، همدان، كبودرآهنگ، رزن و نهاوند توسعه يافته هستند.جهت توسعه كشاورزي متعادل و متوازن در استان، توجه به تفاوت ها و ظرفيت ها، بهبود و نوسازي زيرساخت هاي كشاورزي و برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه كشاورزي با رويكرد توسعه متعادل منطقه اي ضروري است.