خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30227   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

منوچهر فرج زاده اصل ؛ محسن احدنژاد؛ هادی تاریقلی زاده
تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم
Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam)
چکيده


با توجه به ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری و نیاز به سرعت عمل بیشتر در شناسایی مساکن آسیب دیده، در این میان سنجش ازدور و تصاویر ماهوارهای به دلیل ویژگیهای خود، همچون اشراف کلی بر پدیدهها و منابع زمین و ثبت ویژگیهای پدیدهها در دورههای زمانی مختلف در طیفهای الکترومغناطیسی گسترده، توسط سنجندهها، ابزاری ارزشمند برای مطالعه سریع مناطق آسیب دیده میباشند. بنابراین با بکارگیری تصاویر ماهوارهای Quick Bird قبل و بعد از زلزله و داده مکانی، به تحلیل پاسخگویی طیفی بلوکهای شهری، در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله، با هدف شناسایی کاربردیترین باندهای انعکاسی در برآورد خسارات وارده بر اثر زلزله، پرداخته شد. در این تحقیق، با توجه به اینکه آسیبپذیری از مکانی به مکان دیگر متفاوت است و شرایط چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ ساختار کالبدی که دارای انواع بافت قدیم و جدید و بافتهای خانه باغی و... میباشد؛ با انتخاب چندین نمونه- موردی از بلوکهای شهری که در بخشهای مختلف شهری همچون بافت قدیم یا بافت جدید قرار دارند و در اثر زلزله یا کاملاً تخریب شدهاند، یا خسارات جزیی دیدهاند و یا اینکه بدون هیچ گونه خساراتی سالم ماندهاند، به تحلیل پاسخگویی طیفی و عوامل مؤثر بر پدیده انعکاس این بلوکهای ساختمانی در چهار باند انعکاسی پرداخته شد. نتایج نشان می دهدکه در باند مادون قرمز انعکاسی بدلیل ماهیت متفاوت خود و همچنین داشتن طول موج بلندتر نسبت به سایر باندهای انعکاسی، زلزله کمترین تأثیر را در پاسخگویی طیفی بافتهای ساخته شده دارد. بنابراین با تحلیل پاسخگویی طیفی این باند نمیتوان خسارات حاصل از زلزله را، دقیقاً برآورد کرد ولی با تحلیل پاسخگویی طیفی پدیدهها در سه باند آبی، سبز و قرمز، میتوان خسارات وارده بر بافتهای ساختشده شهری را، با دقت بیشتری برآورد کرد.