خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30227   بروزرسانی: 25-04-1399

Mohsen Ahadnejad Reveshty

سمیه علیپور؛ ابوالفضل مشکینی ؛ محسن احدنژاد روشتی
رتبه بندی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج)
Ranking quantitative and qualitative indicators of housing with using ELECTRE III decision-making mode
چکيده


فهوم مسکن مناسب را نه تنها در ابعاد فیزیکی و کالبدی، بلکه در قالب نیازهای زیستی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن باید جستجو نمود. نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد، در بعد کمی؛ شناخت پدیده‌ها و اموری که به فقدان سرپناه و دسترسی مربوط بوده در بعد کیفی نیز با بی­مسکنی و تنگ مسکنی مرتبط می‌باشد. هدف پژوهش بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر کرج منطبق با شاخص‌های استاندارد و رتبه بندی محلات کلان شهر کرج می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی توسعه­ای و روش آن توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با بررسی منابع و اطلاعات تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار به خصوص بخش مسکن سال 1390 می‌باشد. جامعه آماری مورد بررسی نیز 120 محله از مجموع 138 محله شهر کرج می‌باشد. ابزار اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در این مقاله با استفاده از مدل نوین و کارآمد به ویژه در حوزه مسکن یعنی مدل تصمیم گیری و رتبه بندی ELECTRE III با بهره گیری از سیستم نرم افزاری SANNA و به صورت تلفیق 36 زیر شاخص در غالب دو شاخص کمی و کیفی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محله ۴ از منطقه ۵، محله ۵ از منطقه ۵ و محله ۲ از منطقه ۲ در رتبه­های برتر و محله ۲ از منطقه ۱۱ آخرین رتبه می‌باشد. اختلاف مناطق و محلات شهر نشان از تلفیق مسکن‌های مناسب و نامناسب در کنار یکدیگر و یکدست نبودن شهر به لحاظ شاخص‌های مسکن می‌باشد.