خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17577   بروزرسانی: 20-07-1394

Fatemeh Mohammadi moghanjoghi

Publications in Journals

National-ISC1.  دکتر غلامحسین الهام فاطمه محمدی مغانجوقی
مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی (با تاکید برنظریه تعیین کیفر آلمان )
PROPORTIONATE PUNISHMENT FROM THE VIEW OF DETERRENCE THEORIES OF PUNISHMENT (BY EMPHASIZE ON GERMAN CRIMINAL SENTENCING THEORY)
law Quaterly فصلنامه حقوق دوره 42 شماره 3 (1391صفحات 72-57. 


Presentations in Seminars & Congress


National 1.  فاطمه محمدی مغانجوقی
Evaluating the Islamic Basis of Ethics of the Family in the Protection of Abandoned Children and Juvenile Act 1392
چهارمین همایش ملی اخلاق ، اخلاق و آداب زندگی
university of zanjan, Zanjan-Iran, 8 May 2014.